Valgfag 10. trinn

FYSISK AKTIVITET OG HELSE

For deg som liker fysisk aktivitet og som har lyst til å lære mer om trening, samspill, kosthold og helse.

Fysiske aktiviteter

Mål for opplæringen er at eleven skal:

  • delta i gruppeaktiviteter eller individuelle aktiviteter som utfordrer både koordinative og fysiske ferdigheter
  • gjøre sitt beste, samhandle med og oppmuntre medelever
  • samtale om sammenhengen mellom fysisk aktivitet, mestring og bevegelsesglede

Kosthold og helse

Hovedområdet omfatter kunnskap om og praktisk erfaring med sammenhengen mellom fysisk aktivitet og kosthold og den virkning dette har på egen helse. Sentralt i hovedområdet er personlig planlegging og refleksjon over sammenhengen mellom fysisk aktivitet, kosthold og helse.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

  • utveksle synspunkter om aktuelle råd og anbefalinger om kosthold og fysisk aktivitet
  • planlegge og gjennomføre et eget aktivitets- og kostholdsopplegg
  • lage enkle og ernæringsmessige gode måltider

 

DESIGN OG REDESIGN

For deg som liker å skape og være kreativ, som har lyst til bruke egne ideer, og som vil lære mer om teknikker og prosesser.

Designprosess

Hovedområdet omfatter utviklingen av ett eller flere produkter med utgangspunkt i egen idé eller i samarbeid med elever eller aktører i lokalsamfunnet. I designprosessen inngår idéfase, å bearbeide ideer og prøve ut og vurdere materialer og teknikker, samt å vurdere de ulike estetiske og funksjonelle løsningene. Hovedområdet innbefatter også vurderinger av gjenbruk av materialer der dette inngår i prosessen.

Produkt

Hovedområdet omfatter praktisk skapende arbeid der elevene utvikler materialkunnskap og håndverksteknikker. Kjennskap til hvilke konsekvenser bruk og misbruk av ressurser kan få for miljøet og samfunnet, er en del av hovedområdet. Samarbeid med lokalsamfunnet kan inngå.

 

SAL OG SCENE

For deg som drømmer om å stå på scenen eller som har lyst til å jobbe med alt som skal til for å lage en forestilling med musikk, dans, drama og kulisser.

Skape

Hovedområdet omfatter prosessen fra ulike ideer til produksjon. Audiovisuelle og sceniske produksjoner kan omfatte musikk, dans, drama, bilde og fortellinger som bærende elementer. Arbeid med lyd, lys, regi, koreografi, scenografi, kostymer, sminke og redigering er også en del av den skapende prosessen. I tillegg omfatter produksjonen markedsføring og økonomi.

Formidle

Hovedområdet omfatter presentasjon av audiovisuelle og sceniske produksjoner, der målet er de gode møtene mellom aktører og publikum. Hovedområdet innbefatter også kommunikasjon og samspill, bevisste valg av spillested, presentasjonsform og publikum. Ulike kunstneriske virkemidler er sentrale i hovedområdet.

 

TEKNOLOGI I PRAKSIS

For deg som liker å konstruere, og er nysgjerrig på hvordan teknologiske produkter produseres  og fungerer.

Undersøkingar

Hovedområdet handlar om korleis teknologiske produkt er konstruerte og verkar, kva for prosessar som inngår i utvikling og bruk, og kva for behov produkta dekkjer. Utvikling, konstruksjon og produksjon av teknologi inngår i hovudområdet, i tillegg til helse, miljø og sikkerheit (HMS). Kunnskap om korleis teknologien byggjer på nokre grunnleggjande prinsipp, og korleis ny teknologi byggjer på tidlegare erfaringar, høyrer også med til hovudområdet.

Ideutvikling og produksjon

Hovudområdet omfattar planlegging, framstilling og utprøving av eigne produkt og konstruksjonar. Planar for framstilling og utprøving av eigne produkt og konstruksjonar byggjer på kravspesifikasjon.

I utviklingsfasen er kjennskap til design og verkemåte til andre produkt viktig. Diskusjon omkring ulike sider ved produkta er viktig i alle fasar av produktutviklinga og kan også medverke til å forbetre prosessar og produkt.

 

DEMOKRATI I PRAKSIS

For deg som er opptatt av verdier og rettigheter, liker å diskutere og ønsker å lære med om argumentasjonsteknikk og hvordan et demokrati fungerer.

Demokrati

Hovedområdet demokrati dreier seg om verdier og ferdigheter. Kunnskap om menneskerettigheter og demokratiske verdier er en forutsetning for å utøve demokrati. Hovedområdet dreier seg videre om å praktisere demokratiske ferdigheter som kildekritikk, meningsdannelse, argumentasjon og evne til å ytre seg. Kunnskap om metoder for å håndtere konflikter inngår også i hovedområdet.

Medvirkning

Hovedområdet omfatter kjennskap til demokratiske beslutningsprosesser på ulike nivåer. Videre omhandler hovedområdet bistand til skolens elevråd for å fremme et godt læringsmiljø. Det skal motivere elevene til å delta i demokratiske prosesser i lokalsamfunnet. Å skape engasjement mot brudd på menneskerettigheter inngår også i hovedområdet.