Søknad om ruterkort

 

Søknad om reisekort for skoleåret ___________________for elever på Fagerborg skole

 

Vennligst spesifiser nedenfor:

 

Elevens navn:__________________________________________

 

Klasse:         ___________________________________________

 

Adresse 1:   ____________________________________________

 

Adresse 2:   ____________________________________________

 

 

Antall kilometer gangavstand fra bopel til Fagerborg skole:   _____

 

Det er bare elever som bor mer enn 4 kilometer fra skolen som har krav på reisekort.

Dere må selv sjekke gangavstanden fra bosted til Fagerborg skole i Pilestredet 109. Se Ruter.no  https://reiseplanlegger.ruter.no/ eller www.google.no/maps.

 

Opplæringsloven sier følgende om skoleskyss:

§ 7-1. Skyss og innlosjering i grunnskolen

Elevar i 2.-10. klasse som bur meir enn fire kilometer frå skolen har rett til gratis skyss. For elevar i 1. klasse/førskolen er skyssgrensa to kilometer. Elevar som har særleg farleg eller vanskeleg skoleveg har rett til gratis skyss utan omsyn til veglengda.

 

Når reisekortet er mottatt fra Ruter vil det bli utlevert til elevene via kontaktlærerne.

 

Hilsen

Fagerborg skole

 

Vennligst send søknadsskjemaet til anniken.larem@ude.oslo.kommune.no eller lever skjemaet til kontaktlærer.