Utleie av skolens lokaler

Lokaler

 • Skolen disponerer to gymsaler med garderobe, dusj og toalett. Gymsalene er utstyrt kun med mål.
 • Festsalen er 120 m2 stort og har flygel og korbenker.
 • Vi har også et par klasserom som leies ut på ettermiddagene.

Utleie av skolens lokaler er fra kl. 17.00–kl. 21.30 fra mandag til torsdag. En tilsynsvakt er alltid til stede disse dagene.

Priser

 • Utleiepris er beregnet for 60 minutter og er satt til kr 650,- pr. time for gymsalene og for festsalen.
 • Leiepris for klasserom er kr 400,- pr time.


Etableringskostnader ved avtaleforhold er satt til: 

 • kr. 690,- pr. avtale ved avtaler for deler av eller hele semester,
 • kr. 350,- pr. avtale ved avtaler ved engangsutleie for kveld eller helg.


Forskjell på uleie og utlån

 • Med begrepet utleie skal forstås leie av lokaler til selvkost.
 • Med begrepet utlån skal forstås disponering av lokaler uten vederlag.

Utlån og utleie til selvkost skjer for det antall ganger som en organisasjon søker om i et semester. Kompensasjon og betaling til selvkost skal bare skje for dette antallet av ganger.

Gratis lån av skolelokaler

Frivillige organisasjoner for ungdom og barn under 25 år har rett til gratis lån av skolelokaler.

Vi presiserer at:

 • Det må være en FRIVILLIG ORGANISASJON som for eksempel idrettslag, danse og musikkgrupper som står bak tiltaket, lokal eller byomfattende.
 • Innvandrerorganisasjoner innbefattes av ordningen når de gir tilbud til barn og/eller unge under 25 år.
 • Tiltaket må rette seg mot barn og unge UNDER 25 år. Deltakere som fyller 25 år i leieperioden, skal kunne delta i hele perioden. Ved alderssammensatte grupper må min 90% være under 25 år.
 • Tiltak av nasjonal karakter og UTEN nødvendig lokal forankring i Oslo, har ikke rett til lån av kommunale boliger / lokaler
 • I henhold til lov om voksenopplæring og forskrift til denne loven; § 21, skal organisasjoner som får tilskudd etter lov om voksenopplæring ikke belastes med utgifter til lokaler. Dette gjelder for bruk på hverdager til kl. 21:00 i undervisningsåret.
 • Dersom en bydel står for en aktivitet på skolen, har de ikke krav på gratis lokaler

https://www.oslo.kommune.no/natur-kultur-og-fritid/lokaler-og-uteomrader-til-lan-og-leie/skolelokaler-til-lan/#gref

 

Leies ut kun de dagene skolen er åpen

Skolelokaler leies ut kun de dagene skolen er åpen. Det betyr at det ikke er utleie i høstferien, vinterferien, sommerferien og påskeferie. Det er heller ikke utleie på helligdager eller når skolen har egne arrangementer i gymsalene / musikkrommet.

Send inn søknadsskjema

Vennligst fyll ut søknadsskjema og send til: postmottak@ude.oslo.kommune.no. Merk e-posten med "Fagerborg skole". 

Overlyst arbeidsplass