Skolehelsetjenesten

Alle barn og unge har krav på skolehelsetjeneste ved den skolen de går på.

Helsesøster:

Eva Holm

Tilstede:

Mandag 09.00– 15:00
Onsdag 09.00-15:00 (partallsuker)
Torsdag 09.00– 15:00
Fredag 09.00 -15:00

Telefon:

906 32 218

E-post:

eva.holm@bsh.oslo.kommune.no

Skolehelsetjenesten har utarbeidet et eget årshjul for arbeidet ved Fagerborg skole.

Elevene følges opp etter et fast program anbefalt av Statens helsetilsyn, hvor vaksinering, helseundersøkelser, undervisning og veiledning, både individuelt og i grupper, inngår.

Alle elever får tilbud om vaksinasjon ut i fra nasjonale retningslinjer.

Skolehelsetjenesten har en sentral rolle i kommunens folkehelsearbeid. Skolehelsetjenesten består av helsesøster som er tilstede på skolen faste dager. Helsesøster er sykepleier med videreutdanning i helsefremmende og forebyggende arbeid. Elevterapeut er tilstede på skolen på torsdager. Elevterapeuten er et lavterskel tilbud til elever ved skolen. Ungdomskonsulent og fysioterapeut er på skolen etter behov. 

Elevterapeut, fysioterapeut og ergoterapeut er tilknyttet tjenesten. Kontakt formidles via helsesøster.

Vi er tilgjengelig for elever som strever med ulike helseproblemer, og oppfordrer foreldre/foresatte og elever til å ta kontakt ved spørsmål og behov for veiledning eller oppfølging. Bydelen har utarbeidet informasjon om hva du kan gjøre dersom du har det vanskelig hjemme, eller er bekymret for en annen ungdom eller familie, i tillegg til informasjon om tvangsekteskap  og kjønnslemlestelse. Der det er aktuelt, henvises barn videre til andre samarbeidsinstanser. Vi samarbeider blant annet med foresatte, skolen, barne- og ungdomspsykiatrien (BUP), skoletannlege, PP tjenesten og barnevernet.

Behandling av sykdom og skader henvises til fastlege eller legevakt.

Alle som jobber i skolehelsetjenesten har taushetsplikt (j.fr helsepersonelloven). 

https://www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/helsetjenester/helsestasjon-og-vaksine/helsesykepleier-pa-skolen/