Skolehelsetjenesten

Helsesøster:

Anne Kristine Tronhus Olsen

Tilstede:

Mandag 08:30 – 15:00
Onsdag 08:30-15:00
Torsdag 08:30 – 14:30
Fredag 08.30 -15:00

Telefon:

902 63 953

E-post:

annekristinetronhus.olsen@bsh.oslo.kommune.no 

Skolehelsetjenesten har utarbeidet et eget årshjul for arbeidet ved Fagerborg skole.

Elevene følges opp etter et fast program anbefalt av Statens helsetilsyn, hvor vaksinering, helseundersøkelser, undervisning og veiledning, både individuelt og i grupper, inngår.

Alle elever får tilbud om vaksinasjon ut i fra nasjonale retningslinjer.

Skolehelsetjenesten har en sentral rolle i kommunens folkehelsearbeid. Skolehelsetjenesten består av helsesøster som er tilstede på skolen faste dager. Helsesøster er sykepleier med videreutdanning i helsefremmende og forebyggende arbeid. I tillegg har vi elevterapeut tilstede på onsdager. Han har som funksjon å være et supplement til helsesøsters arbeid med psykisk helse. Fysioterapeut er tilstede ved behov. Skolelege og ergoterapeut er tilknyttet tjenesten. Kontakt formidles via helsesøster.

Vi er tilgjengelig for elever som strever med ulike helseproblemer, og oppfordrer foreldre/foresatte og elever til å ta kontakt ved spørsmål og behov for veiledning eller oppfølging. Bydelen har utarbeidet informasjon om hva du kan gjøre dersom du har det vanskelig hjemme, eller er bekymret for en annen ungdom eller familie, i tillegg til informasjon om tvangsekteskap  og kjønnslemlestelse. Der det er aktuelt, henvises barn videre til andre samarbeidsinstanser. Vi samarbeider blant annet med foresatte, skolen, barne- og ungdomspsykiatrien (BUP), skoletannlege, PP tjenesten og barnevernet.

Behandling av sykdom og skader henvises til fastlege eller legevakt.

Alle som jobber i skolehelsetjenesten har taushetsplikt (j.fr helsepersonelloven). 

 

Elevterapeut: Jimmy Thrin The Vuong

Kontakt:         Formidles via helsesøster

 

Fysioterapeut: Guro Kristin Hovdan

Tilstede:         ved behov

Tlf:                  414 80 627

Mail:               gurokristin.hovdan@bsh.oslo.kommune.no